Nõo Põhikooli koduleht

(+372) 5191 0310

noopk (at) noopk.ee

Add Your Heading Text Here

KOOLIKORRALDUS

TUGITEENUSED

HEV-koordinaator

Signe Voolpriit
Ruum A-304
signe.voolpriit (at) noopk.ee
Tel (+372) 5326 8549

• Teavitab ja nõustab lapsevanemaid, õpetajaid tugisüsteemide osas;
• toetab õpetajat töös hariduslike erivajadustega õpilastega, teeb ettepanekud pedagoogiliseks tööks;
• juhendab õpetajaid individuaalse õppekava koostamisel ja õpilaste individuaalse arengu jälgimise kaartide täitmisel;
• jälgib ja hindab koostöös teiste spetsialistidega määratud tugimeetmete tõhusust;
• korraldab ja koordineerib tugisüsteemi koostööd asutuses ning selle väliselt;
• aitab vanemaid pöördumisel erialaspetsialistide ja koolivälise nõustamismeeskonna poole;
• haldab kooli HEV dokumentatsiooni.

Eripedagoogid

Kristi Evert
Raamatukogu väike õppeklass
kristi.evert (at) noopk.ee

Tarvi Ree
Ruum A-202
tarvi.ree (at) noopk.ee

• Viivad läbi nii individuaal- kui rühmatunde, kus arendatakse õpilase tunnetustegevust (tajud, mälu, tähelepanu, mõtlemine), õpioskusi ja enesekontrolli. Arendatakse nii lugemis-, kirjutamis- kui arvutamisoskust;
• selgitavad välja õpiabitunde vajavad lapsed;
• nõustavad ja annavad soovitusi ja tagasisidet nii õpetajatele kui vanematele;
• jälgivad õpilaste arengut ja annavad tagasisidet töö tulemustest;
• teevad koostööd teiste õpiabi spetsialistidega.

Logopeed

Liisbet Kuzenko
Ruum A-220
liisbet.kuzenko (at) noopk.ee

• Uurib laste suulise ja kirjaliku kõne arengut;
• selgitab välja kõneravi vajavad lapsed;
• viib läbi logopeedilise õpiabi tunde, kus tegeleb kõnearenduse, lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamisega;
• nõustab ja annab soovitusi ja tagasisidet vanematele ja õpetajatele;
• teeb koostööd teiste õpiabi spetsialistidega.

Häälduspuuded võiksid eeldatavalt olla kõrvaldatud koolieelses eas. Vajadusel toimub lapsevanema nõustamine.  

Sotsiaalpedagoog

Gita Roose
Ruum A-219
gita.roose (at) noopk.ee
Tel (+372) 5635 7170

• Selgitab klassijuhatajate ning aineõpetajate kaudu välja probleemsed lapsed ja nende pered;
• jälgib ja kontrollib koostöös õpetajatega õpilaste õpiedukust, toimetulekut ja kooli kodukorra täitmist;
• jälgib koostöös klassijuhatajatega koolikohustuse täitmist;
• tegeleb käitumis- ja kohanemisraskustega laste ja nende lähikeskkonnaga;
• lahendab konflikte, koolivägivalla-  ja kiusamisjuhtumeid;
• nõustab õpilasi, lapsevanemaid ja õpetajaid;
• teeb koostööd kooliväliste spetsialistidega (piirkonna lastekaitsetöötaja, noorsoopolitseinik), et luua toimiv võrgustik abivajava lapse toetamiseks;
• kujundab õpilase suhtlemisoskust ja sotsiaalset pädevust.

 

Koolipsühholoog

(Ametikoht hetkel täitmata)
Ruum A-303

• Toetab ja suunab õpilast õppimisega, emotsionaalsete probleemidega ning suhetega esile kerkinud probleemide lahendamisel;
• teeb koostööd õpetajate ja teiste tugispetsialistidega õpilase abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamiseks ning hindab õpilase arengut ja toimetulekut õpikeskkonnas eriala kompetentsist lähtuvalt;
• koostöös teiste tugispetsialistidega nõustab kooli juhtkonda, õpetajaid ja kooli töötajaid erivajadustega õpilaste õppe korraldamisel, õpilase vajadusi arvestava arengu- ja õpikeskkonna kujundamisel ja õpilase toetamiseks sobivate meetmete valikul;
• nõustab erialase pädevuse piires vanemaid ja perekonda lapse arengu ja toimetuleku toetamisega seotud küsimustes.

Sisukord