Nõo Põhikooli koduleht

(+372) 5191 0310

noopk (at) noopk.ee

Add Your Heading Text Here

KOOLIKORRALDUS

ÕPPENÕUKOGU

Õppenõukogud 2021/22 õppeaastal

Õppenõukogu toimumise aeg Tegevus Vastutaja(d)
November 2021
1. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused, IÕK määramine.
2. 2. poolaasta üldtööplaani täpsustamine
3. Kooli hädaolukorra plaani (kriisiplaani) kinnitamine
4. Arengukava 2022-2025
Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees
Märts 2022
1. II trimestri õppekasvatustöö kokkuvõte ja IÕK määramine.
2. Õppekava muudatused (loovtööde alused)
Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees
Juuni 2022
1. III trimestri õppekasvatustöö kokkuvõte
2. Täiendava õppetöö määramine, järgmisse klassi üleviimise otsustamine.
3. Tunnustamise otsustamine.
Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees
Juuni 2022
1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsutamine.
2. Põhikooli lõpetajate tunnustamise otsustamine.
3. Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine seoses täiendava õppetöö sooritamisega
Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees
August 2022
1. Täiendava õppetöö tulemused, õpilase järgmisse klassi üleviimise või klassikursuse kordama jätmise otsustamine.
2. 2021-2022 õa õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe-ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
3. 2022/2023 õa üldtööplaani kinnitamine.
4. 2022/2023 õa õppenõukogu sekretäri valimine.
Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees