Õppenõukogu

Õppenõukogud 2021/22 õppeaastal

ÕPPENÕUKOGU TOIMUMISE AEG

TEGEVUS

VASTUTAJA(D)

November 2021

1. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused, IÕK määramine.

2. 2. poolaasta üldtööplaani täpsustamine

3. Kooli hädaolukorra plaani (kriisiplaani) kinnitamine

4. Arengukava 2022-2025

Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees

Märts 2022

1. II trimestri õppekasvatustöö kokkuvõte ja IÕK määramine.

2. Õppekava muudatused (loovtööde alused)

Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees

Juuni 2022

1. III trimestri õppekasvatustöö kokkuvõte

2. Täiendava õppetöö määramine, järgmisse klassi üleviimise otsustamine.

2. Tunnustamise otsustamine.

Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees

Juuni 2022

1. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsutamine.

2. Põhikooli lõpetajate tunnustamise otsustamine.

3. Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine seoses täiendava õppetöö sooritamisega

Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees

August 2022

1. Täiendava õppetöö tulemused, õpilase järgmisse klassi üleviimise või klassikursuse kordama jätmise otsustamine.

2. 2021-2022 õa õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe-ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

3. 2022/2023 õa üldtööplaani kinnitamine.

4. 2022/2023 õa õppenõukogu sekretäri valimine.

Õppenõukogu esimees ja/või õppenõukogu aseesimees