Õppenõukogu

Õppenõukogud 2019/20 õppeaastal

ÕPPENÕUKOGU TOIMUMISE AEGTEGEVUS
OKTOOBER 20191. 2018/2019 õa õppe- ja kasvatustegevuste tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine.
2. 2019/2020 õa üldtööplaani kinnitamine.
3. Hoolekogu liikme valimine.
4. Tugiõppekavade määramine.
5. Põhimääruse muudatused.
6. Õpilasega arenguvestluse korraldamine
DETSEMBER 20191. I trimestri õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte ja tugiõppekavade määramine.
2. II poolaasta üldtööplaani täpsustamine.
3. Kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamine.
MÄRTS 20201. II trimestri kokkuvõte ja tugiõppekavade määramine.
2. Õppekava muudatused.
JUUNI 20201.Täiendava õppetöö, üleminekuklassi õpilase järgmisesse klassi üleviimise otsustamine.
2. Tunnustamise otsustamine.
JUUNI 20201. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsutamine.
2. Põhikooli lõpetanute tunnustamise otsustamine.
3. Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine seoses täiendava õppetöö sooritamisega
AUGUST 20201. Õpilase järgmisse klassi üleviimise või klassikursuse kordama jätmise otsustamine.
2. 2019-2020 õa õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe-ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
3. 2020/2021 õa üldtööplaani kinnitamine.
4. 2020/2021 õa õppenõukogu sekretäri valimine.