Õppenõukogu

Õppenõukogud 2020/21 õppeaastal

ÕPPENÕUKOGU TOIMUMISE AEGTEGEVUS
OKTOOBER 20201. Põhimääruse muudatused
2. Kodukorra parandused
3. Sisehindamise kord
DETSEMBER 20201. I trimestri õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte ja tugiõppekavade määramine
2. II poolaasta üldtööplaani täpsustamine
3. Kooli hädaolukorra lahendamise plaani väljatöötamine
MÄRTS 20211. II trimestri kokkuvõte ja tugiõppekavade määramine
2. Õppekava muudatused
JUUNI 20211.Täiendava õppetöö, järgmisse klassi üleviimise otsustamine
2. Tunnustamise otsustamine
JUUNI 20211. Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
2. Põhikooli lõpetajate tunnustamise otsustamine
3. Õpilase järgmisse klassi üleviimise otsustamine seoses täiendava õppetöö sooritamisega
AUGUST 20211. Õpilase järgmisse klassi üleviimise või klassikursuse kordama jätmise otsustamine
2. 2020-2021 õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
3. 2021/2022 õa üldtööplaani kinnitamine
4. 2021/2022 õa õppenõukogu sekretäri valimine