Õppekava

Õppekava ja tunnijaotusplaani muudatused kehtivusega alates 01.09.2020.a

Nõo Põhikooli õppekava üldosa (pdf)
Ainevaldkond keel ja kirjandus üldkirjeldus (pdf)
Eesti keel (pdf)
Kirjandus (pdf)
Ainevaldkond kehakultuur üldkirjeldus (pdf)
Kehaline kasvatus (pdf)
Ainevaldkond kunstiained üldkirjeldus (pdf)
Kunstiõpetus (pdf)
Muusikaõpetus (pdf)
Ainevaldkond loodusained üldkirjeldus (pdf)
Bioloogia (pdf)
Füüsika (pdf)
Geograafia (pdf)
Keemia (pdf)
Loodusõpetus (pdf)
Ainevaldkond matemaatika üldkirjeldus (pdf)
Matemaatika (pdf)
Ainevaldkond sotsiaalained üldkirjeldus (pdf)
Ajalugu (pdf)
Inimeseõpetus (pdf)
Ühiskonnaõpetus (pdf)
Ainevaldkond tehnoloogia üldkirjeldus (pdf)
– Käsitöö ja kodundus (pdf)
Tehnoloogiaõpetus (pdf)
Tööõpetus (pdf)
Liiklusõpetus (pdf)
Majandusõpe (pdf)
Ainevaldkond võõrkeeled üldkirjeldus (pdf)
Inglise keel (A-võõrkeel) (pdf)
Vene keel (B-võõrkeel) (pdf)
Saksa keel (B-võõrkeel) (pdf)
Informaatika (pdf)