Murede korral saate pöörduda kooli õpetajate ja töötajate poole

Kooli õpetajad ja töötajad on alati valmis aitama mistahes distantsõppe ajal tekkinud probleemi või mure korral.

Allpool on kirjas kontaktid, kelle poole küsimuste või probleemide korral pöörduda saab:

ERIPEDAGOOG Merike Mändmets aitab valida õppetöös raskustesse sattunud lapsele jõukohaseid õppemeetodeid ja -materjale. Kui lapsel on tekkinud iseseisva õppimisega mure või vajab lapsevanem
pedagoogilist nõu, võtke ühendust Nõo Põhikooli eripedagoogiga

DISTANTSÕPPE ja üldisemate õppetööga seotud küsimustega palume pöörduda õppealajuhataja Eve Saumetsa poole aadressil

HEV KOORDINAATOR/ ERIPEDAGOOG Signe Voolpriit aitab valida raskustesse sattunud lapsele jõukohased õppemeetodid ja -materjalid. Samuti aitab koordineerida infovahetust õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate vahel. Kui õpilane või lapsevanem soovib pedagoogilist nõu või tuge, võtke ühendust Nõo Põhikooli HEV koordinaator/eripedagoogiga
, tel 53268549

PSÜHHOLOOG Ave Kasenõmm aitab vaimse tervise probleemide korral – näiteks kui lapsel on tekkinud muutused käitumise, söömise, magamise või
õppeedukusega, hirmud, meeleoluprobleemid (ärevus, kurvameelsus, viha, tundetus jne), agressiivsus, koolitööst eemalehoidmine või selle edasilükkamine, konfliktid suhetes.
Kui lapsel on mure oma meeleolu pärast, näiteks on ta sageli kurb, vihane, ärev või hoopis tundetu, siis võtke ühendust Nõo Põhikooli psühholoogiga

ÕPETAJAD on õpilastele ja lastevanematele kättesaadavad
õppepäeva jooksul nii Stuudiumis kui ka e-kirja teel või vastavalt kokkuleppele ka muude kanalite kaudu.

ÜLDISE KOOLIKORRALDUSEGA seotud küsimustes palume pöörduda direktor Ilona Tarsi poole aadressil

HUVITEGEVUS. Reemet Ruuben. Distantsilt toimuvate erinevate koolisündmuste ja konkursside kohta saab lisainfot kooli huvijuhilt:

TERVISEÕDE Alice Plaado pakub oma tuge ja nõuandeid lastele, lastevanematele kui ka tervele kooliperele.
Terviseõel on valmisolek laste, lastevanemate ja koolipere nõustamiseks tervisemurede korral.
Ühendust võib võtta Stuudiumi keskkonnas, kirjutada meilile või helistada 5188 306

IT-JUHT Jaak Rooden pakub abi tehniliste küsimuste korral. Kui kodus puudub arvuti või veebikaamera või on mõni muu tehniline probleem, kirjutage

11. märtsist kehtima hakkavad piirangud, erisused HEV õpilastele, koolieelsete lasteasutuste töökorraldus, toetusmeetmed õppijatele ja õpetajatele

COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise
näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid
lisandub pidevalt kõigis vanusegruppides. Sellest tulenevalt otsustas
Vabariigi Valitsus, et kõik haridusastmed jäävad vähemalt 11.
aprillini distantsõppele. Kõigil vanematel, kellel võimalik,
soovitatakse koju jätta ka lasteaedades ja -hoidudes käivad lapsed.

    * Distantsõppe korraldamise juhis üldhariduskoolidele [1]
    * Juhised KOVdele ja lasteaasutuste pidajatele lasteaedade ja -hoidude
töö tagamiseks [2]. Vabariigi Valitsuse korraldus [3] ja seletuskiri
[4].
    * Venekeelsed juhised on leiate www.hm.ee/ru/korona [5].
    * Soovitused ja juhendid ning vastused korduma kippuvatele küsimustele
leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona [6].

Üld-, kutse- ja kõrgharidus

1.–4. klasside õpilased peavad alates 11. märtsist jääma
distantsõppele, samuti ei või läbi viia kontaktõpet põhikooli
lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujatele. 5.–12. klasside
õpilased ning kutse- ja kõrghariduse õppijad on jätkuvalt
distantsõppel.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda koolis
kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust
ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes
pakkuda ei suudeta.

Erandina nähakse ette, et 1. –4. klasside õpilastel on vältimatutel
juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal
korraldatud tegevustes. Eelkõige on vältimatu vajaduse all peetud
silmas erivajadustega lapsi, samuti elutähtsatel ametikohtadel
töötavate vanemate lapsi. Kontakttegevusi võib pakkuda ka õppijale,
kelle puhul esineb vanema ja haridusasutuse hinnangul oluline vältimatu
vajadus õppes või õppekavavälistes tegevustes osalemiseks.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida
õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul
konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritab praktilist
õpet, eksameid või teste. Vähemalt 11. aprillini ei ole võimalik
korraldada kontakttegevusena olümpiaade.

Kutseõppeasutuste ettevõtetes toimuva praktika läbiviimiseks peab
õppija pidama nõu oma õppeasutuse ja praktikakohaga. Kui praktika
läbiviimine pole võimalik (ettevõtte tegevuse peatamise, ajutise
tööülesannete ümberkorralduse või muu tõttu), ei saa ka õpilane
piirangute perioodil praktikal osaleda.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda
on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või
õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb kasutada kõiki
ennetusmeetmeid, et ei toimuks viiruse levikut.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või
eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute
tegevustele.

Siseruumides erandkorras läbiviidavate tegevuste puhul tuleb:

    * Kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või
inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või
tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades
võimalik. Maski peavad kandma nii õppijad kui haridusasutuste
personal.
    * Tagada hügieeninõuete täitmine.
    * Tagada hajutatus nii õpperuumis kui väljaspool seda.
    * Tagada, et haridusasutuste territooriumile ja hoonetesse ei lubata
võõraid.
    * Tagada ruumide tuulutamine või nõuetekohane ventilatsioon [7].

Lasteaedade ja -hoidude töö

Lapsevanematel palume vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja
lastehoidu mitte viia. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik
vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See
tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka
lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik
jääda kaugtööle või luua muul moel võimalusi lapse kojujätmiseks,
tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.

Lasteaias ei ole lubatud huvihariduse ja -tegevuse korraldamine.

Lasteaedade ja –hoidude töö korraldamiseks on Haridus- ja
Teadusministeerium koondanud ülevaate vajalikest ennetusmeetmetest ning peamistest töökorralduse põhimõtetest [2].

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö, täiendkoolituse ja -õppe
läbiviimine on siseruumides keelatud. Võimalusel tuleks tegevustega
jätkata distantsilt. Üksinda võivad asutuse ruumides viibida nii
juhendajad kui harrastajad. Näiteks võib juhendaja käia asutuse
ruumides videotunde salvestamas või õpilane vajadusel üksi saali
kasutamas.

Välitingimustes toimuvate tegevuste puhul võib koos olla ja liikuda
kuni 2 inimest, kes peavad teistega hoidma 2-meetrist vahemaad.
Distantsi tuleb hoida kogu tegevuse vältel. See tähendab, et näiteks
paarikaupa harrastatava tegevuse puhul ei tohi vahetada partnerit.
Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade kohta ja
juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

Piirangud ei kehti neile täienduskoolitustele ja nendega seotud
eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava
tähtajalise tunnistuse saamiseks.

Samuti ei kohaldata piirangut riigi sõjalise kaitsega ja
siseturvalisusega seotud tegevustele.

Järgmisest nädalast pakuvad ülikoolid koolilõpetajatele lisatuge

Alates 10. märtsist saavad gümnaasiumilõpetajad registreeruda
Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooli
matemaatika, eesti keele ja inglise keele kursustele, mis on mõeldud
koolis õpitavat täiendavalt toetama. Põhikoolilõpetajad saavad
registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli matemaatikakursusele alates 22.
märtsist. Kõik kursused on tasuta, toimuvad e-õppena ja neil
osalemine on vabatahtlik. Lähem info Harno veebilehel [8].

Ministeerium hakkab osaliselt kompenseerima asendusõpetajate töötasu

Haridus- ja Teadusministeerium on sõlmimas lepingut MTÜ-ga ASÕP
asendusõpetajate töötasu osaliseks kompenseerimiseks, et pakkuda
koostöö raames koolidele vajadusel korral õpetajate lühiajalist
asendamist (kuni 2 nädalat). Üle 200 Tallinna Ülikooli ja Tartu
Ülikooli üliõpilase on väljendanud oma valmisolekut minna
õpetajatele vabatahtlikuna appi. Koolide ja lasteaedade õpetajad
saavad oma abisoovist teatada: https://bit.ly/abisoovid.

Vaimne tervis vajab praegu erilist tähelepanu

Erakordsel ajal on oluline jälgida õpilaste vaimset tervist,
toimetulekut iseendaga ja suhtlemist kaaslastega. Sama oluline on
pakkuda tuge ka õpetajatele ja ülejäänud kooliperele, et ennetada
nende läbipõlemist.

Mures last, noort ja lapsevanemat saab aidata Harno Rajaleidjate
e-nõustamine esmaspäevast reedeni kell 10-14. Oma küsimusi ja
mõtteid saab jätta ka teistele aegadel ning neile vastatakse esimesel
võimalusel. Lähem info Rajaleidja veebilehel [9].
Õpilaste vaimset tervist toetavad Peaasi [10] ja Lasteabi [11]
veebilehed. Peaasi.ee pakub noortele vanuses 16-26 vaimse tervise teemal
nõustamist videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. Lasteabi telefon
116111 on suunatud igas vanuses lastele ning töötab 24/7, nõu saab
küsida ka veebivestluse kaudu.

Palju kasulikku infot leiab portaalist Teeviit [12].

Vaimse tervise teemadel räägiti ka 5. märtsi noorte
pressikonverentsil, mida saab järele vaadata siin [13].

Harno Rajaleidjate ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on
avatud õpetajate tugiliin, kus nõu annavad koolipsühholoogi
kutsetunnistusega psühholoogid. Eestikeelne tugiliin on avatud
tööpäeviti kell 12-20 telefoninumbril 7350 750, venekeelne tugiliin
on avatud teisipäeviti kell 12-20 numbril 7350 760. Nõuandeid
õpetajate läbipõlemise ennetamiseks leiate ka Peaasi veebilehelt
[14].

Igale koolilapsele arvuti

Distantsõppe ajal on eriti teravalt esile kerkinud vajadus toetada
peresid, kus puudub distantsõppes osalemiseks vajalik seade. Koostöös
Lastekaitse Liiduga jõuab märtsi jooksul koolideni 1254 arvutit, mida
abivajavatele peredele laenutada. Esimesed 150 arvutit jõuavad Maardu
ja Ida-Viru maakonna koolidesse juba 15. märtsil.

Koolide ventilatsioonisüsteemide korrastamine

Kõik koolipidajad peaksid kasutama distantsõppe aega kooliruumide
ventilatsiooni korrastamiseks, seadistamiseks ja puhastamiseks vastavalt
majandus- ja taristuministri määrusele [15] ning TTJA juhistele:
ventilatsioonisüsteemide töö eriolukorras [16]; juhis koolihoonetele
[7].

11. märtsist Nõo Põhikool distantsõppel

Õppetöö info on leitav Stuudiumist ning distantsõpe toimub vastavalt distantsõppe tunniplaanile.
Küsimuste korral palume kirjutada aadressil:
 või 

1. märtsist 5.-9.kl distantsõppel, 1.-4.kl koolis

1.-9. kl tunniplaan

Õppetöö info on leitav Stuudiumist.
Küsimuste korral palume kirjutada aadressil:
 või 

11. veebruarist kool distantsõppel!

Vastavalt NETS § 28 lg 2 p 1 on Terviseamet kehtestanud Nõo Põhikoolis viibimise keelu ning kooliruumid on ajutiselt suletud 11.02.- 19.02. 2021.
Õppetöö info on leitav Stuudiumist ning nimetatud ajavahemikul toimub distantsõpe vastavalt distantsõppe tunniplaanile.
Küsimuste korral palume kirjutada aadressil:
 või 

Distantsõppe tunniplaan

18. jaanuarist jätkub tavapärane õppetöö

Anname teada, et Nõo Põhikoolis jätkub alates järgmisest nädalast (18. jaanuarist) tavapärane õppetöö tavatunniplaani alusel ja hajutatud söögiaegadega, nii nagu see oli enne vaheajale minekut.

Soovitame üle 12- aastastel lastel kasutada koolis olles maski (mask tuleb endal kaasa võtta)!
Palume desinfitseerida käsi ja hoida niipalju kui see võimalik on, distantsi!
Haigustunnustega palume kindlasti koju jääda!
Vältimaks koridorides suurema rahvahulgaga korraga liikumist, on välja lülitatud koolikell, mis lõpetab tunni. Seega lõpetab tunni õpetaja. Tunni algusest annab ikka märku koolikell.

Koolis jätkuvad huviringid ning koorid. Kooride töö kohta annavad lähemat infot muusikaõpetajad (tõenäoliselt kutsutakse lapsed gruppide kaupa erinevatel nädalatel). Pikapäevarühm töötab. Kui ilm lubab, minnakse lastega rohkem välja värske õhu kätte. Kui on võimalik, et laps järgmisel nädalal ei ole pikapäevarühmas, siis palume seda võimalust kasutada, et tagada mingitki hajutamist koolimajas.

11.-15.01 toimub Nõo Põhikoolis osaline kontaktõpe (NB! uudis täiendamisel)

Vastavalt Nõo vallavalitsuse 7.01.2021 korraldusele nr 14 toimub 11.-15. jaanuarini Nõo Põhikoolis osaline kontaktõpe:

1) Kontaktõpe toimub 1. – 3. klassides ja 9. klassides.
2) Hariduslike erivajadustega õpilastele toimub kontaktõpe vajaduspõhiselt kooli juhtkonna otsusel.
3) Rühmatunde kontaktõppel ei toimu.
4) 4. – 8. klassides toimub distantsõpe

Lähiajal anname täpsemat infot õppetöö korraldamise kohta osalise kontaktõppe perioodil.

Jälgige infot Stuudiumist ja kooli kodulehelt.

Vabariigi valitsuse korraldus hariduselu reguleerimiseks alates 11.01.21

VALITSUS VÕTTIS VASTU ALATES 11. JAANUARIST HARIDUSELU REGULEERIVA KORRALDUSE

29. detsember 2020 – 13:10

Stenbocki maja, 29. detsember 2020 – Valitsus otsustas vastavalt
haridus- ja teadusminister Jaak Aabi ettepanekule lubada 11. jaanuarist
Harjumaal ja Ida-Virumaal kontaktõppele 1.-4., 9. ja 12. klass. Mujal
Eestis taastub õpe igas haridusastmes tavapäraselt.

11.-17. jaanuarini Harjumaa ja Ida-Virumaa

Harjumaal ja Ida-Virumaal jäävad õpilastele suletuks
üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide ja
ülikoolide õpperuumid. Piirangut ei kohaldata 1.-4. klassi, 9. klassi
ning 12. klassi õpilastele, kes tohivad alates 11. jaanuarist alustada
taas kontaktõppes.

Jätkuvalt ei laiene piirang hariduslikele tugiteenustele või
konsultatsioonidele; praktika, eksamite või testide tegemisele ega
olümpiaadidel osalemisele.

Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtivad juba praegu rakendatavad piirangud
sportimisele ja treenimisele, spordi- ja liikumisüritustele,
spordivõistlustele, noorsootööle, huviharidusele, huvitegevusele,
täiendkoolitusele, täiendõppele kuni 17. jaanuarini (kaasa arvatud).

Alates 11. jaanuarist taastub ülejäänud Eesti 13 maakonnas õpe
tavapärases vormis

Üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide osas ülejäänud
Eestis taastub alates 11. jaanuarist kontaktõpe. Koolipidajad peavad
rakendama haridus- ja teadusministeeriumi, terviseameti ning
teadusnõukoja poolt ette nähtud meetmeid viiruse leviku pidurdamiseks.

Kuni 10. jaanuarini (kaasa arvatud) pikendas valitsus ka juba kehtivaid
piiranguid ülejäänud Eesti 13 maakonnas sportimisele ja treenimisele,
spordi- ja liikumisüritustele, spordivõistlustele, noorsootööle,
huviharidusele, huvitegevusele, täiendkoolitusele, täiendõppele.

Valitsus arutab hariduselu, sportimise ja täiendkoolituse valdkondadele
kehtivaid piiranguid 7. jaanuaril.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse kodulehel kriis.ee