Õppetöö korraldus alates 3. maist

Alates esmaspäevast, 3. maist ootame kooli 1.-4. klasse ning 9. klasse. Teistel õpilastel jätkub distantsõpe uue tunniplaani alusel. Kogu kooli tunniplaan (alates 3. maist) siin: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1li_LgvQsxlI6rx1HI_zlqtwAxqLsMmIPkHpNI2i5iwk/edit#gid=1738382352

Kuna koolis on palju õpilasi ning 5.-8. klassidel jätkuvad videotunnid, peame ühildama tundide ajad, et õpetajad jõuaksid ühest kohast teise. Palun jälgige hooolega uue tunniplaani kellaaegu. Esimene tund algab kõigil (nii koolimajas kui ka videotunnina kodus) kell 8.15.

Seoses viiruseohuga peame paraku majas arvestama teatud ümberkorraldustega.
1. 1.-3. klassid sisenevad koolimajja sisehoovi ukse kaudu ja liiguvad üleriietega oma koduklassi. Riided pannakse klassiruumi ja/või õpetaja poolt näidatud kohta. Kõik tunnid, va kehaline, muusika, informaatika, toimuvad oma klassis. Kehalise tund on peamiselt väljas (oleneb ilmast), samuti võib väljas toimuda muusika (võimalik ka tund aulas või vajadusel muusika klassis).

2. 4. klasside tsoon on koolimaja A korpuse 1. korrus. 4. klasside lapsed sisenevad koolimajja garderoobi kaudu ja panevad üleriided garderoobi. Õpilastel nn koduklassid on: 4A (A 109), 4B (A110), 4C (A 111). Kõik klassi ühistunnid toimuvad nn koduklassis, rühmatunnid hajutatakse matemaatikas, eesti keeles ja inglise keeles 1. korruse klassiruumidesse. Vastava aine õpetaja suunab õpilased õigesse klassi. Kehaline toimub valdavalt õues, samuti võib õues olla muusika tund. Tehnoloogia ja käsitöö toimuvad tavapärastes klassiruumides.

3. 9. klasside õpilased sisenevad koolimajja peauksest ning lähevad üleriietega 3. korrusele. Riided pannakse robootika ruumi/endine tunnirahu klass. 9. klasside tunnid toimuvad valdavalt B korpuse 2. ja 3. korrusel. Tunniplaani on märgitud ruumide numbrid. Ajalugu, saksa keel ja õpetaja Oksana Pääro vene keele grupi tund on tavapärases klassiruumis. Kehalise tund on valdavalt välitingimustes, samuti võib välja olla muusika tund (aga ka aulas).

PS! Palume kõigil üle 12- aastastel õpilastel siseneda koolimajja ja viibida seal maskiga. Õpilase varustab maskiga kodu. Palume hoida koolimajas distantsi, niipalju kui see võimalik on ja mitte minna sinna korrusele või koridori, kus vastava klassi tunde ei ole. Majas on välja lülitatud koolikell ning tunni alustab ja lõpetab õpetaja. Söögivahetunnid on hajutatud järgmistele aegadele (märgitud ka tunniplaani): https://docs.google.com/document/d/1jQX49_PrwAdX7obnuFWgYKesH_QRpKeCDYZGM9GpvwQ/edit

Õpilasi (eriti algkooli osa) viiakse võimalikult palju välja ning vahetundide ajal võivad väljas (sisehoovis, maja ees pargis) vahetundide ajal viibida ka teised õpilased. Õues on ka korrapidajad, kes olukorda jälgivad. Palume majas pesta ja desinfitseerida käsi (koridorides, klassiruumides ja WC on vastavad vahendid olemas). Söögivahetunnid kattuvad hajutamiskohustuse tõttu osaliselt tundide aegadega- õpilasel on kohustus pärast söömist minna kohe tagasi tundi (kui on tunni aeg) ning mitte jääda sööklasse või koolimaja peale pikemalt niisama aega veetma.
Seoses kõrge viiruseohuga ei ole kolmandatel isikutel (ka lapsevanematel) koolimajas viibimine lubatud.
Haigustunnustega palume kooli mitte tulla. Kui laps haigestub koolipäeva jooksul, saadetakse ta kohe koju.

Loodame, et viimased nädalad, mis on jäänud kooliaasta lõpuni, kulgevad meie koolis viirusevabalt ning koostöises õhkkonnas.

Peame reeglitest kinni ja püsime terved!

Heade soovidega
Nõo Põhikooli juhtkondArhiveeri

Esikoht kirjanduslikul mälumängul!


Kolmapäeval, 28. aprillil toimus kirjandusliku mälumängu Tartumaa eelvoor, millest võttis osa 13 võistkonda. Praeguseks on tulemused juba teada ja suur rõõm on teatada, et meie tubli võistkond tõi Nõo Põhikoolile 1. koha!
Meie kooli esindasid:
Tuule Veidenbaum (3. A)
Maria Värno (3. C)
Mirtel Raudsepp (3. C)

Õpilasi aitas oma juhendamisega raamatukogutöötaja Triinu Raudsepp
Kokku oli võimalik saada 68 punkti.

 1. Nõo Põhikool 3. klass – 65,5 p. Tartumaa eelvooru võitja
 2. Ülenurme Gümnaasium 3. klass – 64,5 p.
 3. Palupera Põhikool 4. klass – 64 p.
 4. Rannu kool 3. klass – 63 p.
 5. Kuuste kool 4. klass – 61 p.
 6. Rõngu kool 4. klass -60 p.
 7. Elva Gümnaasium 4. klass – 57,5 p.
 8. Anna Haava nimeline Pala Kool 4. klass – 55,5 p.
 9. Võnnu Keskkool 3. klass – 49 p.
 10. Tabivere Põhikool 3.-4. klass– 47,5 p.
 11. Lähte Gümnaasium 4b klass -46 p.
 12. Lähte Gümnaasium 4a klass – 45 p.
 13. Melliste Algkool- Lasteaed 4. klass 31,5 p.

  Ühtlasi tähendab see seda, et meie kooli võistkond esindab Tartumaad ka 15. mail toimuval üleriigilisel võistlusel

Nõo Põhikool otsib õpetajaid

Nõo Põhikool võtab tööle

klassiõpetaja (täistööaeg)
eesti keele ja kirjanduse õpetaja (osaline tööaeg)
inglise keele õpetaja (osaline tööaeg)
matemaatikaõpetaja (täistööaeg; asenduskoht)
loodusainete õpetaja (täistööaeg; asenduskoht)
sotsiaalpedagoogi (täistööaeg)
logopeedi (täistööaeg)

CV, motivatsioonikiri, avaldus ja kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid esitada
hiljemalt 24.05.2021 ilona.tars(at)noopk.ee

Tööle asumine 23.08.2021

Täiendav info tel +372 585 41321

Piirangud pärast 26. aprilli ja 3. maid

Vabariigi Valitsus otsustas, et 3. maist saab kooli minna 1.-4. klass. 

26. aprillist saab välitingimustes tegeleda huvitegevuse- ja haridusega,
noorsootöö, täiendkoolituse- ja õppega. 3. maist võib neid tegevusi
läbi viia ka siseruumides.

Kirjast leiate ka infot põhikooli lõpueksamite korralduse, matemaatika
riigieksami ettevalmistuskursuste, riigieksamite eelse koroonatestimise,
reisipiirangute ja kriisitoetuste kohta. Kiri on leitav ka failina
ministeeriumi veebilehel [1].

     * Vabariigi valitsuse korraldus [2] ja seletuskiri [3] (22.04)

    * Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja
juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona [4].

Lasteaiad ja -hoiud
Lasteaeda ja -hoidu on endiselt soovitatav viia lapsi vaid vältimatu
vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik
last koju jätta, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius
käimine. Lasteaedade ja -hoidude tööd puudutavad soovitused
vaadatakse üle järgmisel nädalal.

    * Lasteaedade ja -hoidude töö korraldamise juhis [5] (10.03)

Üld-, kutse- ja kõrgharidus
Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades
kontaktõppele 1.–4. klassi lapsed. Teistele klassidele ning kutse- ja
kõrgkoolide õppijatele jätkub praegu distantsõpe.

Uuendatud juhised võimalikult ohutuks töö korraldamiseks
üldhariduskoolides saadab ministeerium uuel nädalal.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda
kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust
ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes
pakkuda ei suudeta.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka
õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul
konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet,
eksameid või teste. Tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutamine ja
hügieeninõuete järgimine. Olümpiaadid tuleb korraldada distantsilt.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda
on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või
õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb tagada hajutamine ja
kõigi ennetusmeetmete järgimine, et ei toimuks viiruse levikut.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või
eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute
tegevustele.

Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal.
Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski
kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu
või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe
Välitingimustes
Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus,
noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud, järgmistel tingimustel:

     * Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
     * Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Siseruumides
Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidus ja – tegevust,
noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel
tingimustel:

     * Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks
inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.
     * Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
     * Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
     * Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased
lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel
põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid
arvestades võimalik.

Nii sise- kui välistingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti
rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma
õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise
liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi
sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega
isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase
rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise
tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud
eksamitele.

Põhikooli lõpueksamid
Juhime tähelepanu, et eksamite läbiviimisel tuleb järgida kehtivaid
tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Kui ka põhikooli lõpueksamite ajal
kehtib maski kandmise kohustus, tuleb koolil tagada, et eksamite
korraldajad ja eksaminandid kannaksid maske. Eksaminandil on lubatud
kasutada oma maski, kuid selle puudumisel peab talle maski tagama kool.

Täpsemad suunised põhikooli eksamikorralduse osas saadab Harno
koolidele maikuus.

Tasuta ettevalmistuskursused matemaatika riigieksami sooritajatele
Tallinna Tehnikaülikool pakub jätkuvalt tasuta ettevalmistuskursust
laia matemaatika riigieksamiks valmistumisel. Tänasest lisatakse
kursusele teemade kaupa ka venekeelsed õppevideod ja ülesanded.
Kursusel on oodatud osalema nii üldhariduskoolide kui kutsekeskhariduse
lõpetajad, kes soovivad sel aastal sooritada laia matemaatika
riigieksamit. Info kursuse ja registreerimise kohta leiab TalTechi
eksamikooli veebilehelt [6].

Eksaminandide koroonatestid
Kõik aprillis riigieksamite või Cambridge Advanced C1 rahvusvahelise
inglise keele tasemeeksami sooritajad said võimaluse registreeruda enne
eksamit toimuvale koroonatestile. Testimine ei olnud kohustuslik, aga
see oli võimalus anda nii endale kui teistele eksamil viibijatele
lisakindlus, et kõik toimub võimalikult ohutult. Eksamitel tuleb
järgida ka kõiki tavapäraseid ohutusmeetmeid.

Eksaminandid ja välisvaatlejad said anda kurguloputusproovi ning seda
testiti PCR meetodil SYNLAB Eesti laboris. Eesti keele riigieksami eel
andis proovi 2608 inimest, nende seas 106 välisvaatlejat. Positiivseks
osutus 10 eksaminandi ja ühe välisvaatleja testi tulemus.  Eesti keel
teise keelena riigieksami eel andis proovi 874 inimest, nende seas 17
välisvaatlejat. Seitsme eksaminandi testitulemus osutus positiivseks.
Cambridge’i tasemeeksami eel testiti 561 eksaminandi, kellest 1 sai
positiivse tulemuse.

Reisilt naasmine
Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu
vajaduseta mitte reisida. Tulles riigist, mida ei ole
välisministeeriumi veebilehel [7] madalama riskiga riikide hulgas
nimetatud, peab õppija jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni või
tegema mitte väiksema kui kuue päevase vahega kaks PCR-koroonatesti.
Esimese testi võib teha välisriigis kuni 72 tundi enne Eestisse
saabumist või kohe pärast riiki jõudmist. Kooli või lasteaeda võib
naasta pärast teist negatiivset testitulemust. Riike, kust naastes ei
pea jääma isolatsiooni, on praegu vaid üksikuid.

Kriisitoetused ja õpihuvi laagrid
Valitsus kiitis heaks haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetuse ning
õpihuvi laagrite toetuste määrused. Lisaeelarvega eraldati
kriisitoetuseks ja õpihuvi laagriteks 12 miljonit eurot. Taotlusvoorud
avanevad mai alguses.

Erahuvihariduse- ja tegevuse pakkujatel, eraüldhariduskoolidel ning
eralasteaedadel- ja hoidudel on võimalik taotleda püsikulude katmiseks
kriisitoetust suuruses kuni 40 eurot õpilase kohta.

Õpihuvi laagrite eesmärk on leevendada kriisist tingitud negatiivseid
mõjusid laste ja noorte teadmiste ja oskuste omandamisele,
õpimotivatsioonile ja vaimsele tervisele. Toetust saab taotleda
koolipidaja,  huvitegevuse- või hariduse pakkuja, üldhariduskool või
ülikool. Toetust saab taotleda maksimaalselt 120 eurot osaleja kohta.
Osalejale peab laager olema tasuta.

Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium

Murede korral saate pöörduda kooli õpetajate ja töötajate poole

Kooli õpetajad ja töötajad on alati valmis aitama mistahes distantsõppe ajal tekkinud probleemi või mure korral.

Allpool on kirjas kontaktid, kelle poole küsimuste või probleemide korral pöörduda saab:

ERIPEDAGOOG Merike Mändmets aitab valida õppetöös raskustesse sattunud lapsele jõukohaseid õppemeetodeid ja -materjale. Kui lapsel on tekkinud iseseisva õppimisega mure või vajab lapsevanem
pedagoogilist nõu, võtke ühendust Nõo Põhikooli eripedagoogiga

DISTANTSÕPPE ja üldisemate õppetööga seotud küsimustega palume pöörduda õppealajuhataja Eve Saumetsa poole aadressil

HEV KOORDINAATOR/ ERIPEDAGOOG Signe Voolpriit aitab valida raskustesse sattunud lapsele jõukohased õppemeetodid ja -materjalid. Samuti aitab koordineerida infovahetust õpetajate, õpilaste ja lapsevanemate vahel. Kui õpilane või lapsevanem soovib pedagoogilist nõu või tuge, võtke ühendust Nõo Põhikooli HEV koordinaator/eripedagoogiga
, tel 53268549

PSÜHHOLOOG Ave Kasenõmm aitab vaimse tervise probleemide korral – näiteks kui lapsel on tekkinud muutused käitumise, söömise, magamise või
õppeedukusega, hirmud, meeleoluprobleemid (ärevus, kurvameelsus, viha, tundetus jne), agressiivsus, koolitööst eemalehoidmine või selle edasilükkamine, konfliktid suhetes.
Kui lapsel on mure oma meeleolu pärast, näiteks on ta sageli kurb, vihane, ärev või hoopis tundetu, siis võtke ühendust Nõo Põhikooli psühholoogiga

ÕPETAJAD on õpilastele ja lastevanematele kättesaadavad
õppepäeva jooksul nii Stuudiumis kui ka e-kirja teel või vastavalt kokkuleppele ka muude kanalite kaudu.

ÜLDISE KOOLIKORRALDUSEGA seotud küsimustes palume pöörduda direktor Ilona Tarsi poole aadressil

HUVITEGEVUS. Reemet Ruuben. Distantsilt toimuvate erinevate koolisündmuste ja konkursside kohta saab lisainfot kooli huvijuhilt:

TERVISEÕDE Alice Plaado pakub oma tuge ja nõuandeid lastele, lastevanematele kui ka tervele kooliperele.
Terviseõel on valmisolek laste, lastevanemate ja koolipere nõustamiseks tervisemurede korral.
Ühendust võib võtta Stuudiumi keskkonnas, kirjutada meilile või helistada 5188 306

IT-JUHT Jaak Rooden pakub abi tehniliste küsimuste korral. Kui kodus puudub arvuti või veebikaamera või on mõni muu tehniline probleem, kirjutage

11. märtsist kehtima hakkavad piirangud, erisused HEV õpilastele, koolieelsete lasteasutuste töökorraldus, toetusmeetmed õppijatele ja õpetajatele

COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise
näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid
lisandub pidevalt kõigis vanusegruppides. Sellest tulenevalt otsustas
Vabariigi Valitsus, et kõik haridusastmed jäävad vähemalt 11.
aprillini distantsõppele. Kõigil vanematel, kellel võimalik,
soovitatakse koju jätta ka lasteaedades ja -hoidudes käivad lapsed.

    * Distantsõppe korraldamise juhis üldhariduskoolidele [1]
    * Juhised KOVdele ja lasteaasutuste pidajatele lasteaedade ja -hoidude
töö tagamiseks [2]. Vabariigi Valitsuse korraldus [3] ja seletuskiri
[4].
    * Venekeelsed juhised on leiate www.hm.ee/ru/korona [5].
    * Soovitused ja juhendid ning vastused korduma kippuvatele küsimustele
leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona [6].

Üld-, kutse- ja kõrgharidus

1.–4. klasside õpilased peavad alates 11. märtsist jääma
distantsõppele, samuti ei või läbi viia kontaktõpet põhikooli
lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujatele. 5.–12. klasside
õpilased ning kutse- ja kõrghariduse õppijad on jätkuvalt
distantsõppel.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda koolis
kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust
ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes
pakkuda ei suudeta.

Erandina nähakse ette, et 1. –4. klasside õpilastel on vältimatutel
juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal
korraldatud tegevustes. Eelkõige on vältimatu vajaduse all peetud
silmas erivajadustega lapsi, samuti elutähtsatel ametikohtadel
töötavate vanemate lapsi. Kontakttegevusi võib pakkuda ka õppijale,
kelle puhul esineb vanema ja haridusasutuse hinnangul oluline vältimatu
vajadus õppes või õppekavavälistes tegevustes osalemiseks.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida
õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul
konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritab praktilist
õpet, eksameid või teste. Vähemalt 11. aprillini ei ole võimalik
korraldada kontakttegevusena olümpiaade.

Kutseõppeasutuste ettevõtetes toimuva praktika läbiviimiseks peab
õppija pidama nõu oma õppeasutuse ja praktikakohaga. Kui praktika
läbiviimine pole võimalik (ettevõtte tegevuse peatamise, ajutise
tööülesannete ümberkorralduse või muu tõttu), ei saa ka õpilane
piirangute perioodil praktikal osaleda.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda
on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või
õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb kasutada kõiki
ennetusmeetmeid, et ei toimuks viiruse levikut.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või
eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute
tegevustele.

Siseruumides erandkorras läbiviidavate tegevuste puhul tuleb:

    * Kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või
inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või
tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades
võimalik. Maski peavad kandma nii õppijad kui haridusasutuste
personal.
    * Tagada hügieeninõuete täitmine.
    * Tagada hajutatus nii õpperuumis kui väljaspool seda.
    * Tagada, et haridusasutuste territooriumile ja hoonetesse ei lubata
võõraid.
    * Tagada ruumide tuulutamine või nõuetekohane ventilatsioon [7].

Lasteaedade ja -hoidude töö

Lapsevanematel palume vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja
lastehoidu mitte viia. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik
vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See
tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka
lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik
jääda kaugtööle või luua muul moel võimalusi lapse kojujätmiseks,
tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.

Lasteaias ei ole lubatud huvihariduse ja -tegevuse korraldamine.

Lasteaedade ja –hoidude töö korraldamiseks on Haridus- ja
Teadusministeerium koondanud ülevaate vajalikest ennetusmeetmetest ning peamistest töökorralduse põhimõtetest [2].

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö, täiendkoolituse ja -õppe
läbiviimine on siseruumides keelatud. Võimalusel tuleks tegevustega
jätkata distantsilt. Üksinda võivad asutuse ruumides viibida nii
juhendajad kui harrastajad. Näiteks võib juhendaja käia asutuse
ruumides videotunde salvestamas või õpilane vajadusel üksi saali
kasutamas.

Välitingimustes toimuvate tegevuste puhul võib koos olla ja liikuda
kuni 2 inimest, kes peavad teistega hoidma 2-meetrist vahemaad.
Distantsi tuleb hoida kogu tegevuse vältel. See tähendab, et näiteks
paarikaupa harrastatava tegevuse puhul ei tohi vahetada partnerit.
Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade kohta ja
juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

Piirangud ei kehti neile täienduskoolitustele ja nendega seotud
eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava
tähtajalise tunnistuse saamiseks.

Samuti ei kohaldata piirangut riigi sõjalise kaitsega ja
siseturvalisusega seotud tegevustele.

Järgmisest nädalast pakuvad ülikoolid koolilõpetajatele lisatuge

Alates 10. märtsist saavad gümnaasiumilõpetajad registreeruda
Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooli
matemaatika, eesti keele ja inglise keele kursustele, mis on mõeldud
koolis õpitavat täiendavalt toetama. Põhikoolilõpetajad saavad
registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli matemaatikakursusele alates 22.
märtsist. Kõik kursused on tasuta, toimuvad e-õppena ja neil
osalemine on vabatahtlik. Lähem info Harno veebilehel [8].

Ministeerium hakkab osaliselt kompenseerima asendusõpetajate töötasu

Haridus- ja Teadusministeerium on sõlmimas lepingut MTÜ-ga ASÕP
asendusõpetajate töötasu osaliseks kompenseerimiseks, et pakkuda
koostöö raames koolidele vajadusel korral õpetajate lühiajalist
asendamist (kuni 2 nädalat). Üle 200 Tallinna Ülikooli ja Tartu
Ülikooli üliõpilase on väljendanud oma valmisolekut minna
õpetajatele vabatahtlikuna appi. Koolide ja lasteaedade õpetajad
saavad oma abisoovist teatada: https://bit.ly/abisoovid.

Vaimne tervis vajab praegu erilist tähelepanu

Erakordsel ajal on oluline jälgida õpilaste vaimset tervist,
toimetulekut iseendaga ja suhtlemist kaaslastega. Sama oluline on
pakkuda tuge ka õpetajatele ja ülejäänud kooliperele, et ennetada
nende läbipõlemist.

Mures last, noort ja lapsevanemat saab aidata Harno Rajaleidjate
e-nõustamine esmaspäevast reedeni kell 10-14. Oma küsimusi ja
mõtteid saab jätta ka teistele aegadel ning neile vastatakse esimesel
võimalusel. Lähem info Rajaleidja veebilehel [9].
Õpilaste vaimset tervist toetavad Peaasi [10] ja Lasteabi [11]
veebilehed. Peaasi.ee pakub noortele vanuses 16-26 vaimse tervise teemal
nõustamist videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. Lasteabi telefon
116111 on suunatud igas vanuses lastele ning töötab 24/7, nõu saab
küsida ka veebivestluse kaudu.

Palju kasulikku infot leiab portaalist Teeviit [12].

Vaimse tervise teemadel räägiti ka 5. märtsi noorte
pressikonverentsil, mida saab järele vaadata siin [13].

Harno Rajaleidjate ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on
avatud õpetajate tugiliin, kus nõu annavad koolipsühholoogi
kutsetunnistusega psühholoogid. Eestikeelne tugiliin on avatud
tööpäeviti kell 12-20 telefoninumbril 7350 750, venekeelne tugiliin
on avatud teisipäeviti kell 12-20 numbril 7350 760. Nõuandeid
õpetajate läbipõlemise ennetamiseks leiate ka Peaasi veebilehelt
[14].

Igale koolilapsele arvuti

Distantsõppe ajal on eriti teravalt esile kerkinud vajadus toetada
peresid, kus puudub distantsõppes osalemiseks vajalik seade. Koostöös
Lastekaitse Liiduga jõuab märtsi jooksul koolideni 1254 arvutit, mida
abivajavatele peredele laenutada. Esimesed 150 arvutit jõuavad Maardu
ja Ida-Viru maakonna koolidesse juba 15. märtsil.

Koolide ventilatsioonisüsteemide korrastamine

Kõik koolipidajad peaksid kasutama distantsõppe aega kooliruumide
ventilatsiooni korrastamiseks, seadistamiseks ja puhastamiseks vastavalt
majandus- ja taristuministri määrusele [15] ning TTJA juhistele:
ventilatsioonisüsteemide töö eriolukorras [16]; juhis koolihoonetele
[7].

11. märtsist Nõo Põhikool distantsõppel

Õppetöö info on leitav Stuudiumist ning distantsõpe toimub vastavalt distantsõppe tunniplaanile.
Küsimuste korral palume kirjutada aadressil:
 või 

1. märtsist 5.-9.kl distantsõppel, 1.-4.kl koolis

1.-9. kl tunniplaan

Õppetöö info on leitav Stuudiumist.
Küsimuste korral palume kirjutada aadressil:
 või