Koolilaste ja -noorte karantiinikohustus muutub lihtsamaks

Valitsus kiitis heaks korralduse, millega lihtsustatakse kuni 18-aastastele ja õpilastele, kes saavad algava õppeaasta jooksul 19 aastaseks COVID-19 lähikontaktse karantiinikohustust. Muudatuse eesmärk on võimalikult vähe häirida laste ja noorte tavapärast kooliõpet, kuid samas tagada COVID-19 haigestunuga kokku puutunud õpilaste nakkusohutuse kontroll.

Alates 1. septembrist ei pea üldharidus- või kutsekoolide vaktsineeritud õpilased jääma pärast lähikontakti koroonahaigega karantiini. Vaktsineerimata õpilased peavad karantiini vältimiseks end koolis testima, mida tehakse lapsesõbralikul viisil ja üldjuhul koolikeskkonnas.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnul on muudatuse eesmärk hoida terveid õpilasi koolis. „Uuele kooliaastale läheme vastu põhimõttel, et koju jäävad vaid haigestunud lapsed. Uuringud on andnud meile kinnituse, et lapsed haigestuvad täiskasvanutest oluliselt harvem, nakatumisel põevad haigust kas asümptomaatiliselt või oluliselt kergemalt ning vajavad haiglaravi harva. Selleks, et õppetöö ei kannataks, on muudetud haridusasutustes lähikontaktsete määratlemise tingimusi ning hakkame õppeasutustes lähikontaktseid testima,“ sõnas ta.

Uuendused haridusasutuste töökorralduses alates 1. septembrist:

*Täielikult vaktsineeritud haigustunnusteta töötajad ja õppijad ei pea COVID-19 haigega lähikontaktis olnuna karantiini jääma.

*12–18aastased või septembris algava õppeaasta jooksul 19 aastaseks saanud vaktsineerimata õpilased peavad haridusasutuses toimunud lähikontakti korral tegema esmalt kiirtesti ning mitte varem kui 72-tunnise vahega PCR-testi. Negatiivse testitulemuse korral ei pea karantiini  jääma. Testid tehakse lapsesõbralikul viisil ja üldjuhul koolikeskkonnas.

*Kui vanem või eestkostja või õpilane ise ei anna luba testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini, sest puudub võimalus tema nakkusohutuse hindamiseks.

*Kui vaktsineerimata õpilane jääb lähikontaktseks väljaspool üldharidus- või kutsekooli, peab ta vanusest sõltumata jääma eneseisolatsiooni tavapärases korras.

*Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil, ka vaktsineeritutel jääda koju ning võtta ühendust oma perearstiga.

Haridus- ja teadusministeerium saadab lähipäevil kõikidele haridusasutustele juhised, kuidas korraldada õppetööd algaval kooliaastal.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse ja selle seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Piirangud pärast 26. aprilli ja 3. maid

Vabariigi Valitsus otsustas, et 3. maist saab kooli minna 1.-4. klass. 

26. aprillist saab välitingimustes tegeleda huvitegevuse- ja haridusega,
noorsootöö, täiendkoolituse- ja õppega. 3. maist võib neid tegevusi
läbi viia ka siseruumides.

Kirjast leiate ka infot põhikooli lõpueksamite korralduse, matemaatika
riigieksami ettevalmistuskursuste, riigieksamite eelse koroonatestimise,
reisipiirangute ja kriisitoetuste kohta. Kiri on leitav ka failina
ministeeriumi veebilehel [1].

     * Vabariigi valitsuse korraldus [2] ja seletuskiri [3] (22.04)

    * Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja
juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona [4].

Lasteaiad ja -hoiud
Lasteaeda ja -hoidu on endiselt soovitatav viia lapsi vaid vältimatu
vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik
last koju jätta, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius
käimine. Lasteaedade ja -hoidude tööd puudutavad soovitused
vaadatakse üle järgmisel nädalal.

    * Lasteaedade ja -hoidude töö korraldamise juhis [5] (10.03)

Üld-, kutse- ja kõrgharidus
Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades
kontaktõppele 1.–4. klassi lapsed. Teistele klassidele ning kutse- ja
kõrgkoolide õppijatele jätkub praegu distantsõpe.

Uuendatud juhised võimalikult ohutuks töö korraldamiseks
üldhariduskoolides saadab ministeerium uuel nädalal.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda
kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust
ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes
pakkuda ei suudeta.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka
õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul
konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet,
eksameid või teste. Tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutamine ja
hügieeninõuete järgimine. Olümpiaadid tuleb korraldada distantsilt.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda
on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või
õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb tagada hajutamine ja
kõigi ennetusmeetmete järgimine, et ei toimuks viiruse levikut.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või
eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute
tegevustele.

Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal.
Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski
kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu
või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe
Välitingimustes
Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus,
noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud, järgmistel tingimustel:

     * Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
     * Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Siseruumides
Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidus ja – tegevust,
noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel
tingimustel:

     * Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks
inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.
     * Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
     * Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
     * Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased
lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel
põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid
arvestades võimalik.

Nii sise- kui välistingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti
rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma
õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise
liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi
sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega
isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase
rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise
tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud
eksamitele.

Põhikooli lõpueksamid
Juhime tähelepanu, et eksamite läbiviimisel tuleb järgida kehtivaid
tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Kui ka põhikooli lõpueksamite ajal
kehtib maski kandmise kohustus, tuleb koolil tagada, et eksamite
korraldajad ja eksaminandid kannaksid maske. Eksaminandil on lubatud
kasutada oma maski, kuid selle puudumisel peab talle maski tagama kool.

Täpsemad suunised põhikooli eksamikorralduse osas saadab Harno
koolidele maikuus.

Tasuta ettevalmistuskursused matemaatika riigieksami sooritajatele
Tallinna Tehnikaülikool pakub jätkuvalt tasuta ettevalmistuskursust
laia matemaatika riigieksamiks valmistumisel. Tänasest lisatakse
kursusele teemade kaupa ka venekeelsed õppevideod ja ülesanded.
Kursusel on oodatud osalema nii üldhariduskoolide kui kutsekeskhariduse
lõpetajad, kes soovivad sel aastal sooritada laia matemaatika
riigieksamit. Info kursuse ja registreerimise kohta leiab TalTechi
eksamikooli veebilehelt [6].

Eksaminandide koroonatestid
Kõik aprillis riigieksamite või Cambridge Advanced C1 rahvusvahelise
inglise keele tasemeeksami sooritajad said võimaluse registreeruda enne
eksamit toimuvale koroonatestile. Testimine ei olnud kohustuslik, aga
see oli võimalus anda nii endale kui teistele eksamil viibijatele
lisakindlus, et kõik toimub võimalikult ohutult. Eksamitel tuleb
järgida ka kõiki tavapäraseid ohutusmeetmeid.

Eksaminandid ja välisvaatlejad said anda kurguloputusproovi ning seda
testiti PCR meetodil SYNLAB Eesti laboris. Eesti keele riigieksami eel
andis proovi 2608 inimest, nende seas 106 välisvaatlejat. Positiivseks
osutus 10 eksaminandi ja ühe välisvaatleja testi tulemus.  Eesti keel
teise keelena riigieksami eel andis proovi 874 inimest, nende seas 17
välisvaatlejat. Seitsme eksaminandi testitulemus osutus positiivseks.
Cambridge’i tasemeeksami eel testiti 561 eksaminandi, kellest 1 sai
positiivse tulemuse.

Reisilt naasmine
Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu
vajaduseta mitte reisida. Tulles riigist, mida ei ole
välisministeeriumi veebilehel [7] madalama riskiga riikide hulgas
nimetatud, peab õppija jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni või
tegema mitte väiksema kui kuue päevase vahega kaks PCR-koroonatesti.
Esimese testi võib teha välisriigis kuni 72 tundi enne Eestisse
saabumist või kohe pärast riiki jõudmist. Kooli või lasteaeda võib
naasta pärast teist negatiivset testitulemust. Riike, kust naastes ei
pea jääma isolatsiooni, on praegu vaid üksikuid.

Kriisitoetused ja õpihuvi laagrid
Valitsus kiitis heaks haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetuse ning
õpihuvi laagrite toetuste määrused. Lisaeelarvega eraldati
kriisitoetuseks ja õpihuvi laagriteks 12 miljonit eurot. Taotlusvoorud
avanevad mai alguses.

Erahuvihariduse- ja tegevuse pakkujatel, eraüldhariduskoolidel ning
eralasteaedadel- ja hoidudel on võimalik taotleda püsikulude katmiseks
kriisitoetust suuruses kuni 40 eurot õpilase kohta.

Õpihuvi laagrite eesmärk on leevendada kriisist tingitud negatiivseid
mõjusid laste ja noorte teadmiste ja oskuste omandamisele,
õpimotivatsioonile ja vaimsele tervisele. Toetust saab taotleda
koolipidaja,  huvitegevuse- või hariduse pakkuja, üldhariduskool või
ülikool. Toetust saab taotleda maksimaalselt 120 eurot osaleja kohta.
Osalejale peab laager olema tasuta.

Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium

11. märtsist kehtima hakkavad piirangud, erisused HEV õpilastele, koolieelsete lasteasutuste töökorraldus, toetusmeetmed õppijatele ja õpetajatele

COVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise
näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid
lisandub pidevalt kõigis vanusegruppides. Sellest tulenevalt otsustas
Vabariigi Valitsus, et kõik haridusastmed jäävad vähemalt 11.
aprillini distantsõppele. Kõigil vanematel, kellel võimalik,
soovitatakse koju jätta ka lasteaedades ja -hoidudes käivad lapsed.

    * Distantsõppe korraldamise juhis üldhariduskoolidele [1]
    * Juhised KOVdele ja lasteaasutuste pidajatele lasteaedade ja -hoidude
töö tagamiseks [2]. Vabariigi Valitsuse korraldus [3] ja seletuskiri
[4].
    * Venekeelsed juhised on leiate www.hm.ee/ru/korona [5].
    * Soovitused ja juhendid ning vastused korduma kippuvatele küsimustele
leiate meie kodulehelt www.hm.ee/koroona [6].

Üld-, kutse- ja kõrgharidus

1.–4. klasside õpilased peavad alates 11. märtsist jääma
distantsõppele, samuti ei või läbi viia kontaktõpet põhikooli
lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujatele. 5.–12. klasside
õpilased ning kutse- ja kõrghariduse õppijad on jätkuvalt
distantsõppel.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda koolis
kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust
ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes
pakkuda ei suudeta.

Erandina nähakse ette, et 1. –4. klasside õpilastel on vältimatutel
juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal
korraldatud tegevustes. Eelkõige on vältimatu vajaduse all peetud
silmas erivajadustega lapsi, samuti elutähtsatel ametikohtadel
töötavate vanemate lapsi. Kontakttegevusi võib pakkuda ka õppijale,
kelle puhul esineb vanema ja haridusasutuse hinnangul oluline vältimatu
vajadus õppes või õppekavavälistes tegevustes osalemiseks.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida
õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul
konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või sooritab praktilist
õpet, eksameid või teste. Vähemalt 11. aprillini ei ole võimalik
korraldada kontakttegevusena olümpiaade.

Kutseõppeasutuste ettevõtetes toimuva praktika läbiviimiseks peab
õppija pidama nõu oma õppeasutuse ja praktikakohaga. Kui praktika
läbiviimine pole võimalik (ettevõtte tegevuse peatamise, ajutise
tööülesannete ümberkorralduse või muu tõttu), ei saa ka õpilane
piirangute perioodil praktikal osaleda.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda
on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või
õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb kasutada kõiki
ennetusmeetmeid, et ei toimuks viiruse levikut.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või
eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute
tegevustele.

Siseruumides erandkorras läbiviidavate tegevuste puhul tuleb:

    * Kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või
inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või
tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades
võimalik. Maski peavad kandma nii õppijad kui haridusasutuste
personal.
    * Tagada hügieeninõuete täitmine.
    * Tagada hajutatus nii õpperuumis kui väljaspool seda.
    * Tagada, et haridusasutuste territooriumile ja hoonetesse ei lubata
võõraid.
    * Tagada ruumide tuulutamine või nõuetekohane ventilatsioon [7].

Lasteaedade ja -hoidude töö

Lapsevanematel palume vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja
lastehoidu mitte viia. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik
vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See
tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka
lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik
jääda kaugtööle või luua muul moel võimalusi lapse kojujätmiseks,
tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.

Lasteaias ei ole lubatud huvihariduse ja -tegevuse korraldamine.

Lasteaedade ja –hoidude töö korraldamiseks on Haridus- ja
Teadusministeerium koondanud ülevaate vajalikest ennetusmeetmetest ning peamistest töökorralduse põhimõtetest [2].

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe

Huvihariduse ja -tegevuse, noorsootöö, täiendkoolituse ja -õppe
läbiviimine on siseruumides keelatud. Võimalusel tuleks tegevustega
jätkata distantsilt. Üksinda võivad asutuse ruumides viibida nii
juhendajad kui harrastajad. Näiteks võib juhendaja käia asutuse
ruumides videotunde salvestamas või õpilane vajadusel üksi saali
kasutamas.

Välitingimustes toimuvate tegevuste puhul võib koos olla ja liikuda
kuni 2 inimest, kes peavad teistega hoidma 2-meetrist vahemaad.
Distantsi tuleb hoida kogu tegevuse vältel. See tähendab, et näiteks
paarikaupa harrastatava tegevuse puhul ei tohi vahetada partnerit.
Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade kohta ja
juhul, kui seda pole võimalik mõistlikult tagada.

Piirangud ei kehti neile täienduskoolitustele ja nendega seotud
eksamitele, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava
tähtajalise tunnistuse saamiseks.

Samuti ei kohaldata piirangut riigi sõjalise kaitsega ja
siseturvalisusega seotud tegevustele.

Järgmisest nädalast pakuvad ülikoolid koolilõpetajatele lisatuge

Alates 10. märtsist saavad gümnaasiumilõpetajad registreeruda
Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli ning Tallinna Ülikooli
matemaatika, eesti keele ja inglise keele kursustele, mis on mõeldud
koolis õpitavat täiendavalt toetama. Põhikoolilõpetajad saavad
registreeruda Tallinna Tehnikaülikooli matemaatikakursusele alates 22.
märtsist. Kõik kursused on tasuta, toimuvad e-õppena ja neil
osalemine on vabatahtlik. Lähem info Harno veebilehel [8].

Ministeerium hakkab osaliselt kompenseerima asendusõpetajate töötasu

Haridus- ja Teadusministeerium on sõlmimas lepingut MTÜ-ga ASÕP
asendusõpetajate töötasu osaliseks kompenseerimiseks, et pakkuda
koostöö raames koolidele vajadusel korral õpetajate lühiajalist
asendamist (kuni 2 nädalat). Üle 200 Tallinna Ülikooli ja Tartu
Ülikooli üliõpilase on väljendanud oma valmisolekut minna
õpetajatele vabatahtlikuna appi. Koolide ja lasteaedade õpetajad
saavad oma abisoovist teatada: https://bit.ly/abisoovid.

Vaimne tervis vajab praegu erilist tähelepanu

Erakordsel ajal on oluline jälgida õpilaste vaimset tervist,
toimetulekut iseendaga ja suhtlemist kaaslastega. Sama oluline on
pakkuda tuge ka õpetajatele ja ülejäänud kooliperele, et ennetada
nende läbipõlemist.

Mures last, noort ja lapsevanemat saab aidata Harno Rajaleidjate
e-nõustamine esmaspäevast reedeni kell 10-14. Oma küsimusi ja
mõtteid saab jätta ka teistele aegadel ning neile vastatakse esimesel
võimalusel. Lähem info Rajaleidja veebilehel [9].
Õpilaste vaimset tervist toetavad Peaasi [10] ja Lasteabi [11]
veebilehed. Peaasi.ee pakub noortele vanuses 16-26 vaimse tervise teemal
nõustamist videosilla või kirjaliku e-nõustamisena. Lasteabi telefon
116111 on suunatud igas vanuses lastele ning töötab 24/7, nõu saab
küsida ka veebivestluse kaudu.

Palju kasulikku infot leiab portaalist Teeviit [12].

Vaimse tervise teemadel räägiti ka 5. märtsi noorte
pressikonverentsil, mida saab järele vaadata siin [13].

Harno Rajaleidjate ja Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on
avatud õpetajate tugiliin, kus nõu annavad koolipsühholoogi
kutsetunnistusega psühholoogid. Eestikeelne tugiliin on avatud
tööpäeviti kell 12-20 telefoninumbril 7350 750, venekeelne tugiliin
on avatud teisipäeviti kell 12-20 numbril 7350 760. Nõuandeid
õpetajate läbipõlemise ennetamiseks leiate ka Peaasi veebilehelt
[14].

Igale koolilapsele arvuti

Distantsõppe ajal on eriti teravalt esile kerkinud vajadus toetada
peresid, kus puudub distantsõppes osalemiseks vajalik seade. Koostöös
Lastekaitse Liiduga jõuab märtsi jooksul koolideni 1254 arvutit, mida
abivajavatele peredele laenutada. Esimesed 150 arvutit jõuavad Maardu
ja Ida-Viru maakonna koolidesse juba 15. märtsil.

Koolide ventilatsioonisüsteemide korrastamine

Kõik koolipidajad peaksid kasutama distantsõppe aega kooliruumide
ventilatsiooni korrastamiseks, seadistamiseks ja puhastamiseks vastavalt
majandus- ja taristuministri määrusele [15] ning TTJA juhistele:
ventilatsioonisüsteemide töö eriolukorras [16]; juhis koolihoonetele
[7].

VALITSUS AVALIKUSTAS UUED KOROONAVIIRUSE VASTASED MEETMED

10. november 2020 – 13:50

Stenbocki maja, 10. november 2020 – Valitsus kiitis tänasel
kabinetinõupidamisel heaks meetmed, mida rakendada töökohtadel, kodus
ja pereringis, ühistranspordis ning teistes avalikes kohtades, et
piirata üha laialdasemaks muutuvat koroonaviiruse levikut ning kaitsta
Eesti inimeste elu ja tervist.

Peaminister Jüri Ratase sõnul on koroonaviiruse levikut puudutav
olukord Eestis kriitiline ja haiglaravil viibivate patsientide arv
kasvab kiirelt. “Koostöös sotsiaalministeeriumi, terviseameti ja
valitsust nõustava teadusnõukojaga pakume välja soovitused ja
ettepanekud, kuidas vähendada nakkuse levikut tööl, kodus ja
pereringis, ühissõidukites ja muudes avalikes kohtades. Lisaks peame
praeguses olukorras vajalikuks karmistada piiranguid
kaubandusettevõtetes ning toitlustus- ja meelelahutusasutustes, et
suudaksime viiruse levikut kontrollida,” ütles ta.

Meetmetele, mille rakendamine eeldab valitsuse korralduste muutmist,
andis valitsuskabinet täna põhimõttelise heakskiidu. Vastavad
korraldused annab valitsus praeguse plaani kohaselt sel neljapäeval.

Meetmed töökohal
•          Töötajatel soovitame teha võimaluse korral kaugtööd.
•          Tööandjatel soovitame valmistada ette kaugtöö plaani ja
korraldada kaugtöö juhuks, kui töökohal nakatub keegi
koroonaviirusesse.
•          Soovitame ära jätta kõik ühisüritused, sealhulgas
jõulupeod, kus osalevad inimesed, kes igapäevaselt kokku ei puutu.
Pereringis jõulupühade pidamine on loomulikult lubatud.

Meetmed kodus ja pereringis
•          Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda
enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida
distantsi ning puhastada käsi ja pindasid.
•          Hoolekandeasutustel tuleb tagada riskirühma kuuluvatele
inimestele ohutud võimalused kontaktseks ja mittekontaktseks
suhtluseks.
•          Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad
koroonaviirusesse nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda
maski, hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga kokkupuudet ning
puhastada regulaarselt käsi ja pindasid.

Meetmed avalikes kohtades ja ühistranspordis
•          Ühistranspordis, kaubandusettevõtete teenindussaalides ja
nende üldkasutatavates ruumides ning konverentsidel, kontsertidel,
teatris ja kinos tuleb kanda maski või katta nina ja suu. Selle
täitmist palume jälgida ning inimesi informeerida vedajatel,
kaubandusettevõtjatel ja ürituste korraldajatel. Maski ei pea kandma
inimesed, kellele see on meditsiiniliselt vastu näidustatud (näiteks
astmaatikud või vaegkuuljad), ning alla 12-aastased lapsed, võimalikud
on ka teised põhjendatud olukorrad (näiteks juhul, kui
transpordivahendis pole teisi reisijaid).
•          Vedajatel palume korraldada ühistranspordis maskikandmist
puudutava teavituse, näiteks üleskutse “Hea reisija, pane mask ette!”
Muu ohutusalane informatsioon tuleb panna ühistranspordivahendis
nähtavale kohale.
•          Valitsus kehtestab oma korraldusega kaubandusettevõtete
siseruumides asuvates teenindussaalides ja nende üldkasutatavates
ruumides 2+2 reegli, mille kohaselt tohib üheskoos liikuda kuni kaks
inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad,
välja arvatud perekondadel ja kui seda ei ole võimalik mõistlikult
tagada. Reegel hakkab kehtima 16. novembrist.
•          Valitsus kehtestab oma korraldusega toitlus- ja
meelelahutusasutustes inimeste gruppide vahel kahemeetrise vahemaa
reegli, kusjuures ühes seltskonnas võib viibida kõige rohkem 10
inimest. Piirang ei puuduta ühe perekonna liikmeid, samuti ei puuduta
see näiteks huviharidust ja laste mängutubasid.
•          Valitsus piirab oma korraldusega toitlustus- ja
meelelahutusasutuste lahtiolekuaega alates keskööst kuni kella 6ni
hommikul, et vältida inimeste kogunemist. Piirang ei hõlma toidu
kaasamüüki.

Alates 06.11 suuremad üritused keelatud

Seoses COVID-19 kiire levikuga ja suure nakatunute arvuga võttis kooli laiendatud juhtkond 04.11.2020 vastu otsuse alates 06.11.2020 keelata ajutiselt kõik siseruumides toimuvad ülekoolilised ühisüritused kui ka kooliga seonduvad üritused mujal (muuseumid, teatrid, kinod, spordivõistlused jne). Tänase seisuga on lubatud õppekäigud, kus ei osale teiste koolide õpilased ja mis toimuvad klassi/lennu kaupa, soovituslikult õues.
Palume kodudes hoida teatud maskivaru, et vajadusel lapsele kaasa anda.
Esmaspäevale planeeritud mardi- ja kadrihommik algklassidele toimub, kuna see on planeeritud lennupõhiselt.
Otsuse vaatame olukorra muutudes üle.
Anname üheskoos oma panuse, et jääksime terveks!

Mõistvale suhtumisele lootes

Nõo Põhikooli juhtkond

Oluline info Terviseametilt koroonaviiruse kohta

Hea Eesti inimene!

Edastame kõige olulisema info koroonaviiruse kohta.

Koroonaviirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt
lähikontaktis haigestunud inimesega. Viiruse peamised sümptomid on
peavalu, ninakinnisus, köha, väsimus, lihasvalu, nohu, kurguvalu ja
palavik. Raskematel juhtudel võivad tekkida hingamisraskused, rindkere
valud, häired kõnes ja liigutustes.

Koroonaviiruse eripära on, et haigestunud inimene võib olla
nakkusohtlik mitu päeva enne sümptomite teket. Nii võid eneselegi
teadmata viirust levitada ja hiljem on sageli juba võimatu selgeks
teha, kellega nakkusohtlikul perioodil kokku puutusid. Kõige enam
ohustab koroonaviirus eakaid ja nõrgema tervisega inimesi.

Selleks, et kaitsta viiruse eest ennast, oma pere ja sugulasi, sõpru
ning kolleege, saame ise teha lihtsaid asju, mille mõju on väga suur:

     * Hoia vahet! Parim viis nakatumise vältimiseks on hoida teistest
inimestest ohutut vahemaad (vähemalt 2 meetrit). Niiviisi on väiksem
tõenäosus, et haigestunud inimeselt jõuavad piisknakkuse nähtamatud
osakesed sinuni. Kinnistes ruumides tasub olla võimalikult väikese
seltskonnaga ja hajutatult.

    *

Laadi Google Play [1] või App Store [2]’i kaudu oma telefoni
mobiilirakendus HOIA! Äpp hoiatab sind, kui oled olnud lähikontaktis
koroonaviirusesse haigestunud inimesega. Samuti saad rakenduse kaudu
anonüümselt teavitada teisi, kui oled ise haigeks jäänud. Äpi
kasutamine on privaatne ja turvaline. Saadetud teavitused ei ütle
millal, kui kaua ja kus kasutaja nakatunuga kokku puutus ning seega ei
ole ka võimalik selle põhjal tuvastada, kes oli nakatunu. Seda infot
ei saa ka riik, äpi tootja, telefoni tootja ega ükski teine rakenduse
kasutaja.

Turvakaalutlustel on HOIA kasutamine piiratud viimase viie aasta jooksul
toodetud telefonidega. Android telefonidest sobivad seega kõik
telefonid, mis toetavad Android 6.0 operatsioonisüsteemi. Apple’i
telefonidest sobivad kõik, mis toetavad iOS 13.5 operatsioonisüsteemi
(alates iPhone 6S). Tutvu HOIA rakendusega lähemalt veebilehel
www.hoia.me [3]. Õigeaegne hoiatus võib päästa kellegi elu.
Soovitame kõigil rakenduse alla laadida.     * Haigena või
lähikontaktsena püsi kodus! Kui oled haige või olnud
koroonapositiivse inimesega lähikontaktis, jää kohe koju.
Koroonaviiruse kahtluse korral helista oma perearstile või perearsti
nõuandetelefonile 1220 ja küsi nõu. Vajadusel suunab arst sind
koroonaviiruse testimisele. Ära mine koroonaviiruse kahtlusega EMOsse,
seal võid ohustada teisi inimesi.
     * Kanna maski! Mask peab katma nii nina kui ka suu. Hoolitse, et ka
sinu teistel pereliikmetel on mask alati kaasas.
     * Pese käsi! Enda ja oma lähedaste nakatumisriski saab oluliselt
vähendada sageli ja hoolikalt käsi pestes. Ära puuduta pesemata
kätega oma suud, nina ega silmi. Tervita teisi inimesi kätlemata.

Terviseamet

Uued juhised seoses viirusega Covid-19

Tere!

Edastan uued riigipoolsed juhised COVID-19 vastu võitlemiseks:

1) Olukord muutub tõsisemaks – on oluline, et me kasutaksime kõiki
võimalusi, mis aitavad pidurdada viiruse leviku edasist laienemist.
COVID-19 haigus on jõudmas elutähtsate teenuste ja riskirühmadeni
(haiglatesse ja hooldekodudesse). Arvestades viiruse leviku kasvu
maailmas ja Euroopas, tuleb välisreisid jätta ära ning veeta
koolivaheaeg Eestis. Igaühe käitumisest sõltub, kas saame vältida
suuremaid piiranguid ja jätkata tavapärast elu.

2) Rahvarohketes siseruumides ja ühistranspordis tasub kanda maski –
siseruum on rahvarohke, kui inimeste vahel pole võimalik hoida
kahemeetrist vahemaad. Suu ja nina katmine takistab pisikute levimist.
Kanna kaitsemaski vastavalt juhistele, meditsiinilist maski tuleb kanda
värviline pool väljas. Mask ei asenda teisi nakatumist vähendavaid
abinõusid.

3) Kui on nakatumise kahtlus, püsi kodus ja helista oma perearstile,
kes saab suunata testima – riik on suurendanud testimisvõimekust, et
kõik koroonaviiruse kahtlusega inimesed saaksid võimalikult kiiresti
testima. On väga oluline, et nakatunud ja nende lähikontaktsed saaksid
võimalikult kiiresti jääda isolatsiooni, et viirust mitte levitada.
Ainult nii saame hoida viiruse leviku kontrolli all ning kaitsta
riskirühmade inimeste elusid ja tervist.

Olge valmis, et Covid-19 viiruse leviku tingimustes võivad sõnumid
muutuda. Olukord muutub, teadmised paranevad ja riigi sekkumine võib
muutuda.

Allikas: Liia Sirel, Nõo VV avalike suhete spetsialist.

Jääge terveks!

Jaak Rooden,
Nõo PK IT-juht

Juhised uueks õppeaastaks seoses Covid-19 ohuga

2020/2021 õppeaasta (täiendatud)  juhised Nõo Põhikoolis

 1. Palume võimalusel mitte tulla kooli enne kella 8.00.
 2. Lapsevanemad ei saa tulla õpilastega garderoobi ega majja. Laps siseneb garderoobi üksi.
 3. Garderoobist minnakse kohe oma klassiruumi juurde ning garderoobi ei jääda istuma.
 4. Lapsevanem, kui soovib edaspidi koolimajja tulla, registreerib end eelnevalt telefonitsi või meilitsi kooli sekretäri juures. Koolimajja tulles siseneb peauksest ning paneb oma nime vastavale lehele kirja.
 5. Haigustunnustega laps, lapsevanem ega õpetaja ei tohi koolimajja tulla!
 6. Kui haige laps on siiski sattunud koolimajja, teatab õpetaja sellest kohe terviseõele ja juhtkonnale (esimesena direktor, teisena õppealajuhataja) ning laps isoleeritakse klassikollektiivist.
 7. Haige laps saadetakse koolist ära ning lapsevanem on kohustatud esimesel võimalusel lapsele järele tulema.
 8. Kogu koolipere peseb ja desinfitseerib käsi!
 9. Õpilane ja õpetaja võivad kanda maski. Õpilase isikukaitsevahendite eest hoolitseb lapsevanem, õpetajate isikukaitsevahendite eest kool. Kasutatud maskid visatakse majja vastavalt märgistatud prügikasti ning kõik peavad meeles, et apteekides müügil olevad maskid peavad üldjoontes vastu 2-4 tundi. 
 10. Vahetundide ajal võib ilusa ilmaga õue minna (maja ette parki). PS! Tuleb vaadata, et koolimaja ees ei liigu üle tee minekul auto! Maja ees peavad õpilasi silmas korrapidajad.
 11. Majas liikudes tuleb hoida distantsi, niipalju kui see on võimalik.
 12. Algklassid hoiduvad ühistest vahetundidest (niipalju kui see on võimalik) teiste klassidega.
 13. Õpetaja õhutab pärast iga tundi korralikult klassi ning desinfitseerib vajadusel ukselingi jm enimkasutatud pinna.
 14. Juhul kui õpetaja on haigustunnustega ja ei saa kooli tulla ning koolis ei ole võimalik leida asendust, võib õpetaja vastavalt tervislikule olukorrale tundi anda videosilla kaudu kodust. Õpilased ootavad oma klassiruumis või selle ukse juures vastavaks olukorraks juhtkonna juhiseid.
 15. Söögivahetunnid toimuvad järgmiselt:

kell 9.55 lähevad sööma 1.A ja 1.B klass 

kell 10.10 2.A, 2.B ja 2.C klass 

kell 10.25 3.A, 3.B ja 3.C klass

kell 10.50 4.A,4.B ja 4.C klass

kell 10.50 5.A, 5.B klass

kell 10.50 6.A, 6.B ja 6.C klass

kell 11.45 7.A ja 7.B klass

kell 11.45 8.A ja 8.B klass

kell 11.45  9.A ja 9.B klass

Söökla juures aitab hajutamist korraldada kooli töötaja/õpetaja. Õpilane, kes on  söönud, lahkub kohe sööklast ning läheb oma klassiruumi juurde.

 1. Suuremaid ühisüritusi kinnistes ruumides ei korraldata.
 2. Pikapäevarühm on õpilastele, kes ootavad bussi. Õpilastel on kohustus pärast tunde lahkuda koolist esimese võimaliku transpordiga.
 3. Palume mitte reisida. Kui siiski reisitakse riskipiirkonda (nn punased riigid) tuleb naasmisel kaheks nädalaks jääda eneseisolatsiooni. Koolil on õigus suunata kõrge nakatumisriskiga riigist tulnud laps distantsõppele. 
 4. Koolipoolne kontakt Terviseametile on direktor Ilona Tars (58541321). 
 5. Kui töötaja või õpilane on andnud positiivse COVID-19 testi, tule kohe teada anda oma haigestumisest kooli direktorile.
 6. Inimene, kes on suunatud testimisele, ei tohi kooli tulla kuni testitulemuste teadasaamiseni. Kui test on negatiivne, on kõik hästi ja kooli võib tulla peale tervenemist. Kui test on positiivne, tuleb jääda 14 päevaks isolatsiooni. Terviseamet teeb kindlaks positiivse testitulemuse andnud isiku lähikontaktsed. Kool teeb Terviseametiga koostööd selgitamaks kõikvõimalikud koolis viibimise kohad ja kontaktid. 14 päevaks isolatsiooni peavad jääma ka need inimesed, kes on olnud Covid-19 positiivsega lähikontaktis. Lähikontaktiks peetakse vähemalt kahe meetri kaugusel viibimist vähemalt 15 minuti jooksul. Isolatsiooni peavad jääma COVID-19 positiivse haige pereliikmed ja vahetus kontaktis olnud inimesed, näiteks klassikaaslased ja õpetajad, lähikolleegid vastavalt Terviseameti juhistele. Andmete kogumisel ollakse delikaatsed.
 7. Kui positiivse Covid-19 testi andnud kooli töötaja või õpilane käis enne testi tegemist haigussümptomitega koolis ja viibis erinevates klassides/ruumides,  konsulteerib kool Terviseametiga ning peatame vähemalt nendes klassides kontaktõpe, kus töötajata/õpilane viibis kõige enam ja läheme üle 14-päevasele distantsõppele. Kool teavitab juhtunust selle klassi või rühma liikmeid, vanemaid ja vallavalitsust.  
 8. Kogu koolipere on valmis vajadusel distantsõppele üle minema kui Terviseamet ja kooli pidaja seda otsustavad.

Püsigem terved!

Nõo Põhikooli juhtkond