Piirangud pärast 26. aprilli ja 3. maid

Vabariigi Valitsus otsustas, et 3. maist saab kooli minna 1.-4. klass. 

26. aprillist saab välitingimustes tegeleda huvitegevuse- ja haridusega,
noorsootöö, täiendkoolituse- ja õppega. 3. maist võib neid tegevusi
läbi viia ka siseruumides.

Kirjast leiate ka infot põhikooli lõpueksamite korralduse, matemaatika
riigieksami ettevalmistuskursuste, riigieksamite eelse koroonatestimise,
reisipiirangute ja kriisitoetuste kohta. Kiri on leitav ka failina
ministeeriumi veebilehel [1].

     * Vabariigi valitsuse korraldus [2] ja seletuskiri [3] (22.04)

    * Ülevaate kehtivatest piirangutest, haridusvaldkonna soovitused ja
juhendid ning olulised kontaktid leiate www.hm.ee/koroona [4].

Lasteaiad ja -hoiud
Lasteaeda ja -hoidu on endiselt soovitatav viia lapsi vaid vältimatu
vajaduse korral. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik
last koju jätta, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius
käimine. Lasteaedade ja -hoidude tööd puudutavad soovitused
vaadatakse üle järgmisel nädalal.

    * Lasteaedade ja -hoidude töö korraldamise juhis [5] (10.03)

Üld-, kutse- ja kõrgharidus
Alates 3. maist lubatakse kõiki ohutusmeetmeid rakendades
kontaktõppele 1.–4. klassi lapsed. Teistele klassidele ning kutse- ja
kõrgkoolide õppijatele jätkub praegu distantsõpe.

Uuendatud juhised võimalikult ohutuks töö korraldamiseks
üldhariduskoolides saadab ministeerium uuel nädalal.

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda
kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust
ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes
pakkuda ei suudeta.

Kõiki ettevaatusabinõusid rakendades tohib haridusasutuses viibida ka
õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid; õpetaja hinnangul
konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks; sooritab praktilist õpet,
eksameid või teste. Tegevusi läbi viies tuleb tagada hajutamine ja
hügieeninõuete järgimine. Olümpiaadid tuleb korraldada distantsilt.

Koolides toimuva praktilise õppe korraldamisel tuleb hinnata, kas seda
on võimalik edasi lükata. Kui edasilükkamine ei ole võimalik või
õppeprotsessist lähtuvalt otstarbekas, siis tuleb tagada hajutamine ja
kõigi ennetusmeetmete järgimine, et ei toimuks viiruse levikut.

Piiranguid ei kohaldata õpilaste suhtes, kes on tõhustatud või
eritoel, ja nendele kohandatud haridusasutustes või puudega isikute
tegevustele.

Siseruumides peavad kandma maski nii õppijad kui asutuse personal.
Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski
kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu
või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Huvitegevus- ja haridus, noorsootöö, täiendkoolitus- ja õpe
Välitingimustes
Alates 26. aprillist on välitingimustes huviharidus ja -tegevus,
noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe lubatud, järgmistel tingimustel:

     * Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.
     * Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

Siseruumides
Alates 3. maist tohib siseruumides huviharidus ja – tegevust,
noorsootööd, täiendkoolitust ja -õpet läbi viia järgmistel
tingimustel:

     * Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks
inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.
     * Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
     * Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
     * Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased
lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel
põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid
arvestades võimalik.

Nii sise- kui välistingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti
rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi ja sama lasteaiarühma
õpilastele ning koos liikuvatele perekondadele.

Samuti ei laiene piirang professionaalsetele sportlastele, koondise
liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi
sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega
isikute tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase
rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

Piirangud ei kehti kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise
tunnistuse saamiseks vajalikule täienduskoolitusele ja sellega seotud
eksamitele.

Põhikooli lõpueksamid
Juhime tähelepanu, et eksamite läbiviimisel tuleb järgida kehtivaid
tervisekaitse- ja ohutusnõudeid. Kui ka põhikooli lõpueksamite ajal
kehtib maski kandmise kohustus, tuleb koolil tagada, et eksamite
korraldajad ja eksaminandid kannaksid maske. Eksaminandil on lubatud
kasutada oma maski, kuid selle puudumisel peab talle maski tagama kool.

Täpsemad suunised põhikooli eksamikorralduse osas saadab Harno
koolidele maikuus.

Tasuta ettevalmistuskursused matemaatika riigieksami sooritajatele
Tallinna Tehnikaülikool pakub jätkuvalt tasuta ettevalmistuskursust
laia matemaatika riigieksamiks valmistumisel. Tänasest lisatakse
kursusele teemade kaupa ka venekeelsed õppevideod ja ülesanded.
Kursusel on oodatud osalema nii üldhariduskoolide kui kutsekeskhariduse
lõpetajad, kes soovivad sel aastal sooritada laia matemaatika
riigieksamit. Info kursuse ja registreerimise kohta leiab TalTechi
eksamikooli veebilehelt [6].

Eksaminandide koroonatestid
Kõik aprillis riigieksamite või Cambridge Advanced C1 rahvusvahelise
inglise keele tasemeeksami sooritajad said võimaluse registreeruda enne
eksamit toimuvale koroonatestile. Testimine ei olnud kohustuslik, aga
see oli võimalus anda nii endale kui teistele eksamil viibijatele
lisakindlus, et kõik toimub võimalikult ohutult. Eksamitel tuleb
järgida ka kõiki tavapäraseid ohutusmeetmeid.

Eksaminandid ja välisvaatlejad said anda kurguloputusproovi ning seda
testiti PCR meetodil SYNLAB Eesti laboris. Eesti keele riigieksami eel
andis proovi 2608 inimest, nende seas 106 välisvaatlejat. Positiivseks
osutus 10 eksaminandi ja ühe välisvaatleja testi tulemus.  Eesti keel
teise keelena riigieksami eel andis proovi 874 inimest, nende seas 17
välisvaatlejat. Seitsme eksaminandi testitulemus osutus positiivseks.
Cambridge’i tasemeeksami eel testiti 561 eksaminandi, kellest 1 sai
positiivse tulemuse.

Reisilt naasmine
Koroonaviiruse leviku tõttu soovitab välisministeerium vältimatu
vajaduseta mitte reisida. Tulles riigist, mida ei ole
välisministeeriumi veebilehel [7] madalama riskiga riikide hulgas
nimetatud, peab õppija jääma 10 päevaks eneseisolatsiooni või
tegema mitte väiksema kui kuue päevase vahega kaks PCR-koroonatesti.
Esimese testi võib teha välisriigis kuni 72 tundi enne Eestisse
saabumist või kohe pärast riiki jõudmist. Kooli või lasteaeda võib
naasta pärast teist negatiivset testitulemust. Riike, kust naastes ei
pea jääma isolatsiooni, on praegu vaid üksikuid.

Kriisitoetused ja õpihuvi laagrid
Valitsus kiitis heaks haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetuse ning
õpihuvi laagrite toetuste määrused. Lisaeelarvega eraldati
kriisitoetuseks ja õpihuvi laagriteks 12 miljonit eurot. Taotlusvoorud
avanevad mai alguses.

Erahuvihariduse- ja tegevuse pakkujatel, eraüldhariduskoolidel ning
eralasteaedadel- ja hoidudel on võimalik taotleda püsikulude katmiseks
kriisitoetust suuruses kuni 40 eurot õpilase kohta.

Õpihuvi laagrite eesmärk on leevendada kriisist tingitud negatiivseid
mõjusid laste ja noorte teadmiste ja oskuste omandamisele,
õpimotivatsioonile ja vaimsele tervisele. Toetust saab taotleda
koolipidaja,  huvitegevuse- või hariduse pakkuja, üldhariduskool või
ülikool. Toetust saab taotleda maksimaalselt 120 eurot osaleja kohta.
Osalejale peab laager olema tasuta.

Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium