Õppeaasta eesmärgid

1. KOOLIKULTUUR ja HEA KÄITUMINE

Väärtustame hoolivat, viisakat ja lugupidavat käitumist.

Oleme usaldusväärsed ja vastutame oma käitumise eest. Suhtleme üksteisega avatult ja sõbralikult.

Suuname lapsi kasutama nutiseadmeid vähem ja eesmärgipäraselt enese arengu huvides.

Leiame huvitavaid tegevusi vahetundides.

Kasvatame õpilastes väärikat ja kultuurset käitumist aktustel ja eksamitel, sealhulgas peame silmas ja suuname sündmusele sobiva riietuse kandmist.

Pöörame senisest suuremat tähelepanu aktuste korralduslikule poolele.

2. ÕPPIMINE

Väärtustame ja arendame võimetekohast rühmaõpet ja hariduse andmist.

Tõstame õpilaste õpimotivatsiooni ja eneseanalüüsi oskust.

Kasvatame õpilaste vastutustunnet õppeprotsessis.

Arendame õpilastes oskust kuulata.

3. KOOSTÖÖ, MEESKONNATÖÖ

Arendame avatud ja sõbralikku koostööd.

Tegutseme läbimõeldult ühtse meeskonnana.

Pöörame tähelepanu koolikeskkonna turvalisuse tagamisele.

Korraldame igas klassis vähemalt ühe liikumisele suunatud ühistegevuse aastas

4. EESTI 100

Pöörame enam tähelepanu rahvuslikkusele nii tegudes kui sümbolites.

Hoiame au sees eesti keelt ja kultuuri.